Aanvraag nieuw luchthavenbesluit

Groningen Airport Eelde wil bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aanvraag doen voor een nieuwe luchthavenbesluit. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze aanvraag. 

Wat is een luchthavenbesluit?

In het luchthavenbesluit wordt het gebruik van de luchthaven door het luchtverkeer vastgelegd. In een luchthavenbesluit staan de regels en grenswaarden waaraan de luchthaven zich moet houden.

Waarom vraagt Groningen Airport Eelde een nieuw luchthavenbesluit aan?

1.    Volgens de in 2009 vernieuwde Wet Luchtvaart moeten vergunningen voor luchthavens die nog onder de oude luchtvaartwet zijn vastgesteld, zoals die van Groningen Airport Eelde, binnen vijf jaar worden vervangen; 

2.    De aandeelhouders van de luchthaven hebben eind 2016 gekozen om te investeren in de luchthaven, onder het motto: GAE, “de Internationale Toegangspoort voor Noord-Nederland”. Om dit toekomstscenario goed uit te kunnen voeren vraagt de luchthaven een aantal wijzigingen in het luchthavenbesluit aan.

3.    Vanaf 1 oktober 2016 heeft het UMCG haar Mobiel Medisch Team (MMT) op de luchthaven GAE gestationeerd. Vanwege het maatschappelijk belang en de onvoorspelbaarheid van de vluchten van de MMT-heli voorziet de wetgeving in de mogelijkheid om de geluidbelasting van dit soort vluchten in aparte grenswaarden te kunnen vaststellen. Het nieuwe luchthavenbesluit past deze wetgeving toe.Aangevraagde wijzigingen

Groningen Airport Eelde wil de luchthaven anders gaan gebruiken. De gemiddelde geluidsbelasting blijft ongeveer hetzelfde als nu is toegestaan. Dit doet de luchthaven door: van twee naar een start- en landingsbaan te gaan en minder vliegbewegingen aan te vragen.

Daarnaast vraagt de luchthaven een aantal operationele wijzigingen aan.  Al deze wijzigingen worden aangevraagd in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  Deze kunt u bekijken via  www.platformparticipatie.nl/luchthaveneelde

Ter inzage legging

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt in de periode 7 september tot en met 5 oktober digitaal ter inzage. U kunt deze bekijken via www.platformparticipatie.nl/luchthaveneelde. U kunt middels een zienswijze reageren op de aanvraag. Uw zienswijze kunt u digitaal indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 Animatievideo over de aanvraag

De aanvraag en de procedure om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit heeft Groningen Airport Eelde samengevat in een korte animatievideo. Deze kunt u hier bekijken. 


Informatiebijeenkomst op maandagavond 18 september

Groningen Airport Eelde nodigt  u graag uit op maandag 18 september voor een informatiemarkt over de aanvraag. Tijdens deze informatiemarkt kunt u meer informatie krijgen over de aangevraagde wijzigingen, de procedure om te komen tot een luchthavenbesluit, de te onderzoeken milieueffecten, de MMT-heli en luchtverkeersleiding.

Tijdens de avond kunt u ook vragen stellen en desgewenst ter plekke een zienswijze indienen. De informatiemarkt vindt plaats in het luchthavenrestaurant Bites & Flights van 19:00 tot 22:00. U kunt op elke gewenst moment binnenlopen.


Procedure aanvraag nieuw luchthavenbesluit

Tijdens de tweede stap in het proces doen we onderzoek naar (milieu)effecten van de voorgestelde wijzigingen. In december worden de resultaten uit het onderzoek samen met de aanvraag bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu ingediend. In de eerste helft van 2018 worden de resultaten van het onderzoek samen met een ontwerp luchthavenbesluit gepubliceerd en ter inzage gelegd. Hier kunt u dan ook weer op reageren.