Voorwaarden winactie 2 t tickets londen Kerst

Actievoorwaarden voor winactie ‘tag & win Londen ticket’ op facebook

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Spelvoorwaarden en zijn van toepassing op de actie ‘Win en vier Kerst in Londen’ Hierna Actie genoemd.

2. Deze Actie wordt georganiseerd door Groningen Airport Eelde, Machlaan 14a, 9761 KT te Eelde. Hierna GAE genoemd.

3. De prijs wordt ter beschikking gesteld door Voetbalreizen.com en GAE

4. De Actie loopt vanaf zaterdag 8 december tot en met maandag 16 december 2019

5. Over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden, de Spelvoorwaarden van GAE en het privacyreglement van GAE.

Deelname

7. De deelname aan deze Actie staat open voor in Nederland wonende personen van 18 jaar en ouder met een geldig paspoort.

8. Werknemers van GAE zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

Algemene gedragsregels

9. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.

Wijze van deelnemen

10. Om deel te nemen aan deze Actie moet je tijdens de actieperiode een reactie achterlaten op de facebookpost (Win en vier Kerst in Londen) geplaatst op 8 december 2019.  

11. De bovenstaande wijze van deelnemen is de enige manier om aan de Actie deel te nemen.

Prijzen en winnaars

12. De winnaar wordt ad random uit de inzendingen gekozen en hierover persoonlijk op de hoogte gebracht.

13. De winnaar wordt op maandag 16 december bekend gemaakt. De winnaar zal algemeen bekend worden gemaakt.

14.  GAE zal de winnaar vragen om een aantal, voor het uitreiken van de prijs noodzakelijke, persoonlijke gegevens.                                                                                                                 

15. Als de winnaar niet binnen 48 uur na verzending van de persoonlijke boodschap reageert  door middel van het aan GAE doorgeven van de benodigde persoonlijke gegevens, vervallen zijn rechten en zal een nieuwe winnaar worden aangewezen. Hierdoor vervallen voor de oorspronkelijke winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook, zonder mogelijkheid tot beroep. De gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar Voetbalreizen.com. Zij verwerken de gegevens zodat de tickets geboekt worden op naam van de winnaar.

16. De te winnen prijs zijn 2 vliegtickets naar Londen Southend vanaf Groningen Airport Eelde. De datum van vertrek is 26 december en terugkomst is 27 december 2019

17. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.

18. GAE zorgt voor aangifte en afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

19. GAE behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is wegens bijzondere omstandigheden.

Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

20. GAE mag een foto van de winnaar publiceren op de website van GAE en de aan GAE verbonden Facebookpagina en eventuele andere social media platforms.
De winnaar is op verzoek van GAE verplicht mee te werken aan verdere publiciteit ten behoeve van GAE hiervoor, is GAE geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of –uitingen zijn en blijven volledig eigendom van GAE.

Persoonsgegevens

21. Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van deze Actie aan GAE meedeelt, correct, up to date en volledig zijn.

22. De deelnemer gaat door het opgeven van die gegevens ermee akkoord dat GAE deze gegevens vastlegt en gebruikt om uitvoering te geven aan de prijs.

Aansprakelijkheid

23. GAE en door GAE ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.

24. Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de Actie.

25. GAE is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.

 

Overig

29. GAE behoudt zich het recht voor tussentijds deze Actie voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als GAE dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens GAE ontlenen.

30. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal GAE daarover beslissen.

31. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.