Voorwaarden reischeque t.w.v. € 250

Actievoorwaarden voor reischeque t.w.v. € 250 op Facebook

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie reischeque t.w.v. € 250. Hierna Actie genoemd. Met deze aktie promoten wij het vliegen vanaf Groningen Airport Eelde.

2. Deze Actie wordt georganiseerd door Groningen Airport Eelde (GAE), Machlaan 14a, 9761  TK te Eelde in samenwerking met Travelnoord.

3. De prijs wordt ter beschikking gesteld door GAE en TravelNoord.

4. De Actie loopt vanaf 17 december 2019 tot maandag 20 januari 2020, hierna te noemen aktieperiode.

5. De uitslag van de aktie is bindend en over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden van GAE en het privacyreglement van GAE.

Deelname

7. De deelname aan deze Actie staat open voor in Nederland wonende personen van 18 jaar of ouder met een geldig  identiteitsbewijs.

8. Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief maak je kans op de prijs en geef je toestemming dat je persoonsgegevens door GAE gebruikt mogen worden voor de nieuwsbrief.

9. Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste en onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

10. Een deelnemer maakt slechts één keer kans om een prijs te winnen.

11. Werknemers van GAE zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

12. Inschrijvers tussen 17 december tot 20 januari 2020 komen in aanmerking voor deelname. Daarbij is het database van GAE leidend voor het tijdstip van inschrijven.

Prijzen en winnaars

13. De winnaar wordt ad random uit de inzendingen gekozen en hierover persoonlijk op de hoogte gebracht.

14. De winnaar wordt op maandag 20 januari 2020 bekend gemaakt. De winnaar zal ook algemeen bekend worden gemaakt.

15. Voor het uitreiken van de prijs zal GAE vragen om contactgegevens van de winnaar. Deze gegevens van de winnaar zullen alleen doorgegeven worden aan Travelnoord.

16. Als de winnaar niet binnen 48 uur na verzending van de persoonlijke boodschap reageert  door middel van het aan GAE doorgeven van de benodigde persoonlijke gegevens, vervallen zijn rechten en zal een nieuwe winnaar worden aangewezen. Hierdoor vervallen voor de oorspronkelijke winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook, zonder mogelijkheid tot beroep.

17. De te winnen prijs is een reischeque t.w.v. € 250 die besteed kan worden via vakantie.groningenairport.nl. Deze boekingswebsite is eigendom van TravelNoord. De winnaar ontvangt een vouchercode die recht geeft op het kortingsbedrag. De vouchercode kan ingevoerd worden op de boekingswebsite en wordt door TravelNoord aangeleverd.
Het minimale bestedingsbedrag is € 250. De korting gaat van het totale bestedingsbedrag af.

18. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.

19. GAE behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is wegens bijzondere omstandigheden.

20. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

21. GAE mag een foto van de winnaar publiceren op de website van GAE en de aan GAE verbonden Facebookpagina en eventuele andere social media platforms.
Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van deze Actie, te weten het promoten van het vliegen vanaf Groningen Airport Eelde. GAE is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of –uitingen zijn en blijven volledig eigendom van GAE.

Persoonsgegevens

22. Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van deze Actie aan GAE meedeelt, correct, up to date en volledig zijn.

23. De deelnemer gaat door het opgeven van die gegevens ermee akkoord dat GAE deze gegevens vastlegt en gebruikt om uitvoering te geven aan de prijs en nieuwsbrief.

Aansprakelijkheid

24. GAE en door GAE ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid. GAE en/of Travelnoord zijn niet aansprakelijk voor het verlies of enige schade aan eigendommen die zijn ontstaan of op enige andere wijze verband houdt met het gebruik maken van de gewonnen prijs.

25. Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de Actie en gebruik maken van de gewonnen prijs.

26. GAE is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.

Overig

27. GAE behoudt zich het recht voor tussentijds deze Actie voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als GAE dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens GAE ontlenen.

28. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal GAE daarover beslissen.

29. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.