Actievoorwaarden €500,- shoptegoed

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Groningen Airport Eelde georganiseerde winactie ‘Boek en win €500,- shoptegoed’, hierna actie genoemd;
2. De actie is geïnitieerd door Groningen Airport Eelde, Machlaan 14a, 9761 TK te Eelde, hierna GAE genoemd;
3. De actie loopt vanaf donderdag 12 juli 2018 tot en met woensdag 18 juli 2018, hierna actieperiode genoemd;
4. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
5. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en het privacyreglement van GAE;
6. Over de actie(voorwaarden) en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelname
7. Deelname aan de actie is gratis en staat open voor alle inwoners van Nederland;
8. Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer 16 jaar of ouder is;
9. GAE stelt aan minderjarigen de voorwaarde dat diens ouders/voogd toestemming verlenen/verleent aan deelname;
10. Alle werknemers van GAE en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten.

Algemene gedragsregels
11. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.

Wijze van deelnemen
12. Deelnemer boekt inde actieperiode een ticket naar of via Londen Southend, Kopenhagen of Munchen vanaf Groningen Airport Eelde
13. Om deel te nemen aan deze actie, dient de deelnemer op de actiepagina groningenairport.nl/meega hun naam en e-mailadres achter laten
14. Wanneer blijkt dat niet aan de actievoorwaarden wordt voldaan door deze persoon, wordt er een nieuwe persoon als winnaar aangewezen;
15. Bovenstaande wijze van deelnemen is de enige manier om aan de actie deel te nemen.

Winnaars en prijzen
16. De winnaar krijgt in week 32 persoonlijk bericht van GAE, en wordt tevens op Facebook bekendgemaakt;
17. GAE zal de winnaar vragen om een aantal, voor het uitreiken van de prijs noodzakelijke, persoonlijke gegevens;
18. Mocht er binnen 96 uur na bekendwording van de winnaar geen contact met de winnaar kunnen worden verkregen, vervallen zijn rechten en zal een nieuwe winnaar worden aangewezen. Hierdoor vervallen voor de oorspronkelijke winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook, zonder mogelijkheid tot beroep;
19. GAE verzoekt de winnaar tot het tonen van de boekingsbevestiging van de ticket naar of via Londen Southend, Kopenhagen of Munchen. Wanneer deze niet kan worden getoond vervallen alle rechten en zal een nieuwe winnaar worden aangewezen. Hierdoor vervallen voor de oorspronkelijke winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook, zonder mogelijkheid tot beroep;
20. De te winnen prijs is €500,- shoptegoed. Dit bedrag wordt op een, door de winnaar vertrekt, bankrekening gestort. 
21. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in andere middelen of valuta;
22. GAE zorgt voor aangifte en afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting;
23. GAE behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is wegens bijzondere omstandigheden.

Publicatie, publiciteit en intellectuele eigendomsrechten
24. GAE mag een foto van de winnaar publiceren op de website van GAE en de aan GAE verbonden Facebookpagina en Twitteraccount en eventuele andere social media platforms. De winnaar is op verzoek van GAE verplicht mee te werken aan verdere publiciteit ten behoeve van GAE hiervoor, is GAE geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of -uitingen zijn en blijven volledig eigendom van GAE;
25. Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van deze Actie aan GAE meedeelt, correct, up-to-date en volledig zijn;
26. De deelnemer gaat door het opgeven van die gegevens ermee akkoord dat GAE deze gegevens vastlegt en gebruikt om uitvoering te geven aan de prijs.

Aansprakelijkheid
27. GAE en door GAE ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid;
28. Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de actie;
29. GAE is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.

Overig
30. GAE behoudt zich het recht voor tussentijds deze Actie voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als GAE dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens GAE ontlenen;
31. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal GAE daarover beslissen;
32. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Behandeling gegevens

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van GAE van toepassing zoals weergegeven op groningenairport.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.

  • GAE verwerkt de door de deelnemer opgegeven contactgegevens om te bepalen of voldaan wordt aan de voorwaarden van de winactie en om de prijs te kunnen toesturen.  Contactgegevens worden door GAE tot uiterlijk twee maanden na uitreiking van de prijs bewaard om vragen over de winactie te kunnen beantwoorden.
  • Contactgegevens zullen niet met derden worden gedeeld tenzij dit noodzakelijk is voor uitreiking van de prijs.
  • GAE zal de contactgegevens en geplaatste foto’s voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt.