Aanvraag nieuw luchthavenbesluit

Groningen Airport Eelde wil bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aanvraag doen voor een nieuw luchthavenbesluit. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze aanvraag. 

Wat is een luchthavenbesluit?

In het luchthavenbesluit wordt het gebruik van de luchthaven door het luchtverkeer vastgelegd. In een luchthavenbesluit staan de regels en grenswaarden waaraan de luchthaven zich moet houden.

Waarom vraagt Groningen Airport Eelde een nieuw luchthavenbesluit aan?

1.    Volgens de in 2009 vernieuwde Wet Luchtvaart moeten vergunningen voor luchthavens die nog onder de oude luchtvaartwet zijn vastgesteld, zoals die van Groningen Airport Eelde, binnen vijf jaar worden vervangen; 

2.    De aandeelhouders van de luchthaven hebben eind 2016 gekozen om te investeren in de luchthaven, onder het motto: GAE, “de Internationale Toegangspoort voor Noord-Nederland”. Om dit toekomstscenario goed uit te kunnen voeren vraagt de luchthaven een aantal wijzigingen in het luchthavenbesluit aan.

3.    Vanaf 1 oktober 2016 heeft het UMCG haar Mobiel Medisch Team (MMT) op de luchthaven GAE gestationeerd. Vanwege het maatschappelijk belang en de onvoorspelbaarheid van de vluchten van de MMT-heli voorziet de wetgeving in de mogelijkheid om de geluidbelasting van dit soort vluchten in aparte grenswaarden te kunnen vaststellen. Het nieuwe luchthavenbesluit past deze wetgeving toe.

Voorgenomen wijzigingen

Groningen Airport Eelde wil de luchthaven anders gaan gebruiken. De gemiddelde geluidsbelasting blijft ongeveer hetzelfde als nu is toegestaan. Dit doet de luchthaven door: van twee naar een start- en landingsbaan te gaan en minder vliegbewegingen aan te vragen.

Daarnaast vraagt de luchthaven een aantal operationele wijzigingen aan.  Meer informatie over dit voornemen kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl/luchthaveneelde

Animatievideo over de aanvraag

De aanvraag en de procedure om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit heeft Groningen Airport Eelde samengevat in een korte animatievideo. Deze kunt u hier bekijken. 

Eerste fase aanvraag nieuw luchthavenbesluit afgerond

De eerste stap van de procedure, het indienen van het voornemen om een nieuw luchthavenbesluit aan te vragen, is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op dit voornemen.

Voor de aanvraag van het luchthavenbesluit stelt Groningen Airport Eelde een milieueffectrapport (MER) op. Het MER beschrijft de effecten van het luchthavenbesluit op het milieu en eventuele maatregelen ter compensatie. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat beschreven wat er in het MER wordt opgenomen en onderzocht.

Tegelijkertijd met deze terinzagelegging heeft het ministerie advies gevraagd aan wettelijke adviseurs en de Commissie voor de MER. Op basis van de zienswijzen en de adviezen heeft het ministerie een Nota van Antwoord opgesteld. Ook heeft de luchthaven een advies ontvangen over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER en aandachtspunten bij het verdere proces. Deze dienen door de luchthaven te worden betrokken bij het opstellen van het MER en daarna de aanvraag van het luchthavenbesluit. 

Deze informatie kunt u vinden op de webpagina platformparticipatie.

Status aanvraag nieuw luchthavenbesluit

Tijdens de tweede stap in het proces doen we onderzoek naar (milieu)effecten van de voorgestelde wijzigingen. Op dit moment moeten de ingevoerde gegevens voor de MER worden gecorrigeerd. Dit neemt geruime tijd in beslag. We kunnen daarom helaas nog geen planning afgeven voor het vervolg.