Droomwens

Actievoorwaarden wenswolkje Reis&Co 2020

Wat houdt de actie in?

  1. Tijdens de vakantiebeurs Reis&Co die wordt gehouden op 11 en 12 januari bij Martiniplaza in Groningen is het mogelijk in de stand van Groningen Airport Eelde (hierna GAE) een zogenaamd “wenswolkje” in te vullen.
  2. Op het wenswolkje vermeldt de deelnemer zijn/haar e-mailadres en geeft aan welke droomwens de deelnemer heeft op het gebied van reizen.
  3. Door invulling van het wenswolkje geeft de deelnemer aan dat zij de (digitale) nieuwsbrief wenst te ontvangen en deel wil nemen aan de winactie.
  4. Eén deelnemer wint twee tickets naar Londen.

Voorwaarden winactie 2 tickets Londen Reis&Co 2020

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie 2 tickets Londen (Droomwens Reis&Co). Hierna Actie genoemd. Met deze actie promoten wij het vliegen vanaf Groningen Airport Eelde.

2. Deze Actie wordt georganiseerd door Groningen Airport Eelde (GAE), Machlaan 14a, 9761 TK te Eelde.

3. De prijs wordt ter beschikking gesteld door GAE. 

4. Er kan worden deelgenomen aan de Actie op zaterdag 11 januari en zondag 12 januari 2020

5. De uitslag van de actie is bindend en over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden van GAE en het privacyreglement van GAE.

Deelname

7. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk door in Nederland wonende personen van 18 jaar of ouder met een geldig identiteitsbewijs.

8. Alleen door je in te schrijven voor de nieuwsbrief maak je kans op de prijs en geef je toestemming dat je persoonsgegevens door GAE gebruikt mogen worden voor de nieuwsbrief en deelname aan de winactie. 

9. Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste en onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

10. Een deelnemer maakt slechts één keer kans om een prijs te winnen.

11. Werknemers van GAE zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

12. Beursbezoekers die tussen 11 januari tot 12 januari 2020 op het wenswolkje een e-mailadres invullen komen in aanmerking voor deelname. Alle wolkjes worden verzameld door de werknemers van Groningen Airport Eelde.

13. GAE is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname, fraude of indien personen de winactie op oneerlijke wijze proberen te beïnvloeden .


Prijzen en winnaars

14. De winnaar wordt ad random uit de inzendingen gekozen en hierover persoonlijk via de mail op de hoogte gebracht.

15. De winnaar wordt op woensdag 15 januari 2020 bekend gemaakt en ontvangt op deze datum een persoonlijk bericht. Vervolgens zal de winnaar zal ook algemeen bekend worden gemaakt.

16. Voor het uitreiken van de prijs zal GAE vragen om contactgegevens van de winnaar.

17. Als de winnaar niet binnen 48 uur na verzending van de persoonlijke boodschap reageert  door middel van het aan GAE doorgeven van de benodigde persoonlijke gegevens, vervallen zijn rechten en zal een nieuwe winnaar worden aangewezen. Hierdoor vervallen voor de oorspronkelijke winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook, zonder mogelijkheid tot beroep.

18. De te winnen prijs zijn 2 vliegtickets naar Londen Southend vanaf Groningen Airport Eelde. De prijs dient voor 1 augustus 2020 verzilverd te zijn.

19. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.

20. GAE behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is wegens bijzondere omstandigheden.

21. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

22. GAE wenst een foto van de winnaar op haar website en de aan GAE verbonden Social Media te plaatsen. Door deelname aan de aktie, geef je toestemming om deze foto’s te plaatsen. Deze toestemming  kan te allen tijde worden ingetrokken. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van deze Actie, te weten het promoten van het vliegen vanaf Groningen Airport Eelde. GAE is hiervoor geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of –uitingen zijn en blijven volledig eigendom van GAE.

Persoonsgegevens

23. Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van deze Actie aan GAE meedeelt, correct, up to date en volledig zijn.

24. De deelnemer gaat door het opgeven van die gegevens ermee akkoord dat GAE deze gegevens vastlegt en gebruikt om uitvoering te geven aan de prijs en nieuwsbrief.

25. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg gebruikt voor andere doeleinden, anders dan benoemd in deze actievoorwaarden.

Aansprakelijkheid

26. GAE en door GAE ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid. GAE zijn niet aansprakelijk voor het verlies of enige schade aan eigendommen die zijn ontstaan of op enige andere wijze verband houdt met het gebruik maken van de gewonnen prijs.

27. Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de Actie en gebruik maken van de gewonnen prijs.

28. GAE is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.

Overig

29. GAE behoudt zich het recht voor tussentijds deze Actie voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als GAE dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens GAE ontlenen.

30. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal GAE daarover beslissen.

31. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.